Regulamin portalu

1. Zgłoszenie wizytówki strony internetowej traktuje się jako akceptację regulaminu portalu.

2. Częścią wizytówki strony internetowej jest opis odnoszący się do treści przedmiotu zgłoszenia.

3. Opis powinien być rzetelny (zgodny ze stanem faktycznym) oraz musi być całkowicie unikalny.

4. Wizytówka musi spełniać normy stawiane przez prawo polskie oraz międzynarodowe.

5. Za treść i formę wizytówki, jak również za jej przedmiot, odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba zgłaszająca ją do portalu.

6. Administracja sprawdza wszystkie wpisy pod kątem zgodności z artykułami regulaminu i dokonuje zmian w ich treści w stopniu uznanym za niezbędny.

7. Administracja może zmienić brzmienie regulaminu. Osoby zgłaszające muszą przestrzegać jego treści opublikowanej na stronie internetowej portalu.